Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «OPENSCREEN-GR: Ερευνητική υποδομή ανοικτής πρόσβασης για στοχευόμενες τεχνολογίες σάρωσης και ανακάλυψη βιοδραστικών μορίων για την προστασία της Υγείας, της Κτηνοτροφίας, της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος» (Ε-12202) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002691, στο Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών (Ι.Β.Ε) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Θέση 1 :  Μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη για την παραγωγή ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών που θα χρησιμοποιηθούν σε δοκιμασίες ταχείας σάρωσης (κυτταρικών συστημάτων ή in vitro) για την ανίχνευση βιοενεργότητας μικρών μορίων.

Σχετικά αρχεία:

Προκύρηξη

Αίτηση