payday loans
 

NCSR Demokritos

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Προκήρυξη ΔΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων"

Email Print PDF
There are no translations available.

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Αρμόδια: Πριοβόλου Σπυριδούλα

Τηλ.: 2610 997 101, Telefax: 2610 997118

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Πάτρα

Αριθμ. Πρωτοκόλλου:


ΠΡΟΚΗΡΥΞH

 Για την πλήρωση είκοσι (20) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Δι-Ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην «Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων» του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών και Εφαρμογών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», ακαδ. έτους 2020-2021 

Η Ειδική Δι-Ιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. στην υπ’ αριθμ. 3/19-2-2020 συνεδρίασή της και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1364/20835 Πρυτανική απόφαση  (ΦΕΚ 2969/24-7-2018) που αφορά την ίδρυση του Δ.Π.Μ.Σ., αποφάσισε την προκήρυξη είκοσι (20) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, στα πλαίσια λειτουργίας του Δι-Ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στην:

Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Γεωπονικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μια ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. προς επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή, αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

Η επιλογή γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: το γενικό βαθμό του πτυχίου/διπλώματος, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα  που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο  του Δ.Π.Μ.Σ., την επίδοση σε διπλωματική  εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο  προπτυχιακό  επίπεδο  και την τυχούσα ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.

Συγκεκριμένα λαμβάνονται υπ’ όψη:

α)         Ο γενικός βαθμός του πτυχίου.

β)         Η βαθμολογία σε τρία προπτυχιακά μαθήματα, τα οποία άπτονται του αντικειμένου του Δ.Π.Μ.Σ., όπως Βιοχημεία, Βιολογία, Βιοτεχνολογία, Κλινική Χημεία, Φαρμακολογία, Βιοπληροφορική, Βιοφυσική και άλλα συναφή. Στις περιπτώσεις που υποψήφιοι δεν έχουν διδαχθεί μαθήματα, των οποίων το περιεχόμενο να εμπίπτει σε κάποιο(α) από τα παραπάνω μαθήματα, τότε αυτοί υποχρεούνται να εξεταστούν επιτυχώς σ’ αυτό(ά), για να μπορούν να εγγραφούν στο Δ.Π.Μ.Σ., μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε. και εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων (Ε.Α.Υ.).

γ)         H επίδοση στην πειραματική πτυχιακή (διπλωματική) εργασία, όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο, και με αξιολόγηση ανάλογη με την βαρύτητά της. Ως βάση θεωρείται η βαρύτητα 20 Πιστωτικών Μονάδων που έχει η ετήσια πειραματική πτυχιακή εργασία.

δ)         Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Lower. Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν κατέχει πτυχίο Αγγλικών (τουλάχιστον επιπέδου Lower), υποχρεούται να εξεταστεί από την επιτροπή επιλογής ως προς την ικανότητα κατανόησης Αγγλικού Βιοχημικού κειμένου.

ε)         Συνέντευξη του υποψηφίου, στην οποία συνυπολογίζονται: (ι) η εκτίμηση της προσωπικότητάς του, (ιι) η αποτίμηση της πιθανής ερευνητικής δραστηριότητάς του, (ιιι) η ποιότητα των απαιτούμενων δύο συστατικών επιστολών.

Κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι υποψήφιοι υποχρεούνται στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μαθημάτων, την παρουσίαση σεμιναρίων και την συμμετοχή στην εργαστηριακή εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών.

Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται στις αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος Χημείας και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως σεμινάρια και διαλέξεις προσκεκλημένων ερευνητών, στις αίθουσες διδασκαλίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», όπως ορίζεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Υπάρχει και η δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό μικρότερο του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%).

Το Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπει για τη λειτουργία του τέλη φοίτησης, το ύψος των οποίων καθορίζεται στα 1500€. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται σε τρεις ισόποσες δόσεις, η πρώτη με την εγγραφή κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή και οι επόμενες με κάθε ανανέωση της εγγραφής.

Σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 (άρθρο 35.2) απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων. Με όμοια απόφαση διαπιστώνεται κατ’ έτος το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογενειακού), σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη, από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του νόμου 4485/2017, τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Σύμφωνα με το άρθρο 35.3, η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ.. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ.. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Σύμφωνα με τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών, το Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να απονέμει επί πλέον υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές κανονικής φοίτησης στη βάση αξιοκρατικής επιλογής, με βάση ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια, όπως: βαθμολογία προηγούμενου εξαμήνου, ιδιαίτερη επίδοση σε μάθημα ή σε πειραματική εργασία, δημοσίευση σε εξαιρετικό περιοδικό, και εφ’ όσον οι διατιθέμενοι σε αυτήν πόροι το επιτρέπουν.

Οι υποψήφιοι  μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν την αίτηση με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία) και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ηλεκτρονικά μέσω του ψηφιακού άλματος https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#) από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης  μέχρι  τις 24/9/20.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Αντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμιο αλλοδαπής απαιτείται η σχετική βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις.
 6. Αποδεικτικό ξένης γλώσσας.
 7. Δύο συστατικές επιστολές (θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας).
 8. Βεβαίωση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Οι υποψήφιοι επίσης θα πρέπει να καταθέσουν και σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

Σχετικές πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα 2610997101, 2610996009

email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

URL: http://www.chem.upatras.gr

Γνωστοποιείται ότι οι υποψήφιοι θα προσέλθουν στις 28/9/20 και ώρα 10.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών (Βόρειο Κτίριο Χημείας, ισόγειο) ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής Υποψηφίων για συνέντευξη. (Προς αποφυγή μετάδοσης του COVID-19 υπάρχει πιθανότητα η συνέντευξη να γίνει και μέσω διαδικτύου).

Για όσους υποψηφίους δεν έχουν διδαχθεί τα τρία προπτυχιακά μαθήματα που είναι απαραίτητα για την αξιολόγησή τους, και υποχρεωθούν σε εξέταση, η εξέταση αυτών των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 30/9-2/10 σε αίθουσες του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί μετά τις συνεντεύξεις των υποψηφίων.

Ο  Διευθυντής του ΔΠΜΣ

Καθηγητής Δημήτριος Βύνιος