payday loans
 

NCSR Demokritos

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Προκήρυξη ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Β' ΒAΘΜΙΔΑΣ

E-mail Εκτύπωση PDF
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Έχοντας υπόψη:

1.Τον Ιδρυτικό νόμο 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ Α' 13/8-2-1985).

2.Το Προεδρικό Διάταγμα 71/1987 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” (ΕΚΕΦΕ “Δ”)» - (ΦΕΚ Α' 43/30-3-1987) όπως έχει συμπληρωθεί με το ΠΔ 583/1988 «Συμπλήρωση του Π.Δ. 71/87 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος” ΦΕΚ 43/Α/87» - (ΦΕΚ Α' 281/14-12-1988) και τροποποιηθεί με το ΠΔ 19/2000 «Τροποποίηση του Π.Δ. 71/87 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος” (ΕΚΕΦΕ “Δ”) ΦΕΚ 43/Α/β7» - (ΦΕΚ Α' 15/3-2-2000).

3.Την Υπουργική Απόφαση 4909/ΦΟΡ/258/1995 «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος” (ΕΚΕΦΕ “Δ”)» - (ΦΕΚ Β' 221/28-3-1995) όπως ισχύει με Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 123/τ. Α'/7-7-2016) (άρθρο 43 παρ.2).

4.Τον N.4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ   258/Α/8-12-2014) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11-5-2016)     "Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις".

5.Τις διατάξεις του Ν. 2190/1994(ΦΕΚ 28 Α'/1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6.Τις διατάξεις του Ν.2431/1996 (ΦΕΚ175 Α'/1996) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση»

7.Τις διατάξεις της ΠΥΣ33/2006(ΦΕΚ 280 Α'/2006) «Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει .

8.Το Ν.3528/2007 «Κύρωση του κώδικα κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών υπαλλήλων & υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποιήθηκε και ισχύει .

9. Το με α.π. 010/2016-960/22-12-2016 απόσπασμα πρακτικού της 897ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ./16-12-2016, Θέμα ΕΗΔ 6 «Προκηρύξεις θέσεων» .

10. Την με α.π. 100/2016-5609/23-12-2016 απόφαση «Προκηρύξεις Θέσεων» του Αντιπροέδρου   Δ.Σ. ΕΚΕΦΕ «Δ».

11. Τη με α.π. 100/2017-138/13-1-2017 βεβαίωση πίστωσης στον υπό έγκριση τακτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017 .

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Μία (1) θέση ερευνητή Β' Βαθμίδας, στο Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών (ΙΒΕ), μετά από κρίση ειδικής επιτροπής,  με γνωστικό αντικείμενο:
«Ρύθμιση Κυτταρικού Πολλαπλασιασμού και Γήρανση» .

Μία (1) θέση ερευνητή Β' Βαθμίδας, στο Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών (ΙΒΕ), μετά από κρίση ειδικής επιτροπής,  με γνωστικό αντικείμενο:
«Σχεδιασμός, σύνθεση και αξιολόγηση χημικών μορίων και βιομορίων με βιολογική/ή και φαρμακευτική δράση» .

Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις πρέπει:

α) Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 του N. 4310/2014 όπως αντικαστάθηκε και ισχύει   με το άρθρο 16 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α'/11-5-2016)  ήτοι:
Nα είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, που εργάζονται αυτοτελώς και ανεξάρτητα για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους για την παραγωγή προϊόντων, διατάξεων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων.

Να έχουν τεκμηριωμένη ικανότητα να οργανώνουν και να διευθύνουν προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συντονίζουν και να κατευθύνουν την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στα επί μέρους έργα του προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να αναζητούν και να προσελκύουν οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή του κέντρου και να προωθούν πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία. Επίσης απαιτείται να έχουν κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή να έχουν διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχουν προσφέρει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και των εφαρμογών τους και η συμβολή τους στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές.

β) Να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η  γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία διαπιστώνεται με πιστοποιητικό γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας που χορηγείται είτε κατά τον Ν.2413/96,ΦΕΚ 124Α(άρθρο 10 παρ.3) είτε από σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας .

γ)Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση(άρθρο 8 Ν.3528/2007 όπως τροποιήθηκε και ισχύει) .

δ) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές . 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν:

1.Αίτηση υποψηφιότητας (χειρόγραφη ή δακτυλογραφημένη), στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η θα ζητεί να γίνει δεκτή η υποψηφιότητα του/της και θα αναφέρει τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά

2.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνονται (εν γνώσει των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου22 του Ν.1599/1986) τα ακόλουθα: ιθαγένεια κράτους μέλους της ΕΕ, βεβαίωση ολοκλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων, λευκό ποινικό μητρώο, ακρίβεια όλων των υποβαλλόμενων στοιχείων.

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών με τα οποία θα αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα:

α. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα εάν πρόκειται για έκδοση από δημόσιο φορέα ή

β. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση Ν. 4250/2014 όπως ισχύει ή

γ. ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο και είναι επίσημα μεταφρασμένα .
Εφ' όσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από πανεπιστήμια του εξωτερικού, για τους Έλληνες πολίτες ή τους πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται και πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή τουλάχιστον κατατεθειμένη αίτηση.

4.Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,σε δύο αντίγραφα  στην ελληνική γλώσσα σε έντυπη μορφή και δύο (2) σε ηλεκτρονική μορφή .

5.Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,σε δύο αντίγραφα  στην αγγλική γλώσσα σε έντυπη μορφή και δύο(σε ηλεκτρονική μορφή .

6. Δύο (2) αντίγραφα των δημοσιεύσεων  σε  ηλεκτρονική μορφή .

7.Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας .

Κατάθεση Δικαιολογητικών
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σχετική αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά  προς την Δ.Δ/Τμήμα Προσωπικού,υπόψη κας Αικατερίνης Παναγιωτοπούλου   μέχρι την Δευτέρα  20 Φεβουαρίου 2017 ,  στην κατωτέρω Διεύθυνση:

ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
Δ/νση Διοικητικού/Τμ.Προσωπικού
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' & Νεαπόλεως
Αγ. Παρασκευή, Τ.Κ. 15310