Το Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών (Ι.Β.Ε) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προκηρύσσει την πλήρωση πέντε (5) θέσεων εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «OPENSCREEN-GR: Ερευνητική υποδομή ανοικτής πρόσβασης για στοχευόμενες τεχνολογίες σάρωσης και ανακάλυψη βιοδραστικών μορίων για την προστασία της Υγείας, της Κτηνοτροφίας, της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος» (Ε-12202) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002691.

Θέση 1 : Μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη με αντικείμενο την παραγωγή ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών που θα χρησιμοποιηθούν σε δοκιμασίες ταχείας σάρωσης (κυτταρικών συστημάτων ή in vitro) για την ανίχνευση βιοενεργότητας μικρών μορίων.

Θέση 2 : Μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη με αντικείμενο τις μελέτες μηχανισμών λειτουργίας και κυτταρικής σηματοδότησης των συζευγμένων με G-πρωτεΐνες υποδοχέων με μοντέλο τους οπιοειδείς υποδοχείς.

Θέση 3 : Μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη με αντικείμενο: «Μηχανισμοί της αυτοφαγίας σε καταστάσεις στρες».

Θέση 4 : Μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη με αντικείμενο: «Έλεγχος αλληλεπιδράσεων βιοδραστικών μορίων/βιολογικών υποστρωμάτων με βιοφυσικές, βιοχημικές και κυτταρικές τεχνικές».

Θέση 5 : Μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη με αντικείμενο την Διαχείριση και συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων.

Αίτηση

Προκήρυξη