Το Γραφείο Προέδρου του του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016, καθώς και με την απόφαση του ΔΣ συνεδρία 670η, προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου / προγράμματος με τίτλο «Κτιριακή Αναβάθμιση ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ε-12380)- Απ 658ης Συνεδρίασης Δ.Σ.

ΘΕΣΗ  : Μία (1) θέση Γραμματέως Δ/νσης ΙΒΕ.

Αίτηση

Προκήρυξη